คุณสุนันท์ มะลิชู
              ผู้จัดการและผู้อำนวยการ

สารจากผู้จัดการและผู้อำนวยการ

                         เมื่อปีที่ผ่านมา คุณสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาสู่คุณภาพ เพื่อมอบให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ได้ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างคุณภาพ แก่ผู้เรียน กระผมและทีมงานได้นำหลักการดังกล่าวมาวางระบบการจัดการศึกษาเน้นการทำงานเป็นทีม สู่คุณภาพในระดับสากล

                         การพัฒนาครูและบุคลากร จึงมีความจำเป็นให้ทุกคนรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มีความกตัญญูกตเวที เมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และจิตอาสา ส่วนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้ถูกรู้ผิด แยกแยะ สิ่งดีชั่ว สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำฝึกให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ปัญญาในการเลือก และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

                         โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ส่งบุตรหลานเข้าเรียน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนรวมเกือบ 2,000 คน และในปีการศึกษา 2559 มีผู้ปกครองสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก อย่างต่อเนื่อง และปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้ลงนามสัญญาความร่วมมือการจัดการศึกษากับโรงเรียนนานาชาติเมืองเซียะเหมิน ประเทศจีน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน มีการแลกเปลี่ยนทั้งครูและนักเรียน เพื่อสร้างประสบการณ์ในอนาคต ส่วนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้เปิดศูนย์รับสมัครนักเรียนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ณ ศูนย์โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

                         สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณ กรรมการมูลนิธิล๊อกเซียนก๊ก กรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองที่ได้ให้กำลังใจ จึงทำให้ทีมงานพร้อม ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทพัฒนาการศึกษาสู่คุณภาพตามแนวทางของคุณสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนตลอดไป