ฝ่ายวิชาการ

 

                 นางชญาภา หมอเล็ก
              ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วัตถุประสงค์

          1. นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ตามรูปแบบ 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนามาสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างยั้งยืน
          2. เพื่อบ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ
         

เป้าหมาย

         1. นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้
         2. นักเรียนเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์จริง
         3. นักเรียนสร้างและโชว์ผลงานต่อสังคม
         4. ดูแลนักเรียน เหมือนลูก อย่างใกล้ชิด
         5. นักเรียนมีความสุข และอบอุ่น เมื่อมาโรงเรียน


สำนักงานเลขานุการฝ่ายวิชาการ

          นางสาวกาญจน์ปวีร์ อุไรพันธุ์
            สำนักงานเลขานุการฝ่ายวิชาการ

 

วัตถุประสงค์

          เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและประสานงานทางวิชาการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐานและบริหารจัดการด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เป้าหมาย

          1. มีระบบงานทะเบียน ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ทันเวลา
          1. มีระบบงานวัดและประเมินผล ตรวจสอบได้
          3. มีระบบงานห้องสมุด ที่ทันสมัย