Posted: 2017-02-17

งาน THAIHUA OPEN HOUSE 2016 “วิถีไทยหัว 7”

 THAIHUA OPEN HOUSE 2016 “วิถีไทยหัว 7”

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดงาน THAIHUA OPEN HOUSE 2016 “วิถีไทยหัว 7” เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานด้านต่างๆของคณะนักเรียนทั้ง 4คณะ ประกอบด้วยคณะซือซก  คณะฮัวบุ๋น คณะจุงหัวและคณะส่องเต็ก

          เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 17กุมภาพันธ์ 2560นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน THAIHUA OPEN HOUSE 2016 “วิถีไทยหัว 7” ระหว่างวันที่ 17-18กุมภาพันธ์ 2560  นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยมีนางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย กงสุลกิตติมศักดิ์ ฟินแลนด์ประจำจังหวัดภูเก็ต นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เข้าร่วม

นายสุนันท์ มะลิชู ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา กล่าวว่าปัจจุบัน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6มีบุคลากรทางการศึกษา 230คนนักเรียน 2พันคน มีเป้าหมายในการพัฒนา สร้างระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ บ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะทั้ง 5ประการคือ   จริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต และสุนทรียศาสตร์ นำไปสู่ระดับสากลปัจจุบันเน้นการสอนทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ ฯให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้น ใช้รูปแบบการสอนแบบ 5ขั้นตอนในการขับเคลื่อนให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาต่าง ๆได้โดยใช้สเต็มศึกษา

สำหรับการจัดงานภูเก็ตไทยหัวโอเพ่นเฮ้า “วิถีไทยหัว”เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อให้ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมรับฟังติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมาว่าดำเนินการตามเป้าหมายอย่างไรบ้างและได้ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาในอนาคตซึ่งวันนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีนเข้าแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน ที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นอาทิ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ การแสดงนิทรรศการผลงานที่ผ่านกระบวนการสอน  การแข่งขันทักษะ การแสดงผลงานชุมนุม เป็นต้น.

นอกจากนี้ได้เชิญ นักไวโอลินมีชื่อเสียงของประเทศไทย คุณสรีวันท์ และคุณสมรรถยา วาทะวัฒนะ แสดงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเพื่อนำไปสู่การตั้งวงเครื่องสายและวงออเครสตร้าต่อไปในอนาคต.

 

 

 

รวมภาพกิจกรรม 17 ก.พ. 2560 :http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/308

รวมภาพกิจกรรม 18 ก.พ. 2560 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/309