Posted: 2017-05-24

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

   โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  จัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 เขต ดังนี้
                                     เขตเลือกตั้งที่ 1  แผนกประถมศึกษา  ณ ศูนย์กีฬาอติเศรษฐ์
                                     เขตเลือกตั้งที่ 2  แผนกมัธยมศึกษา  ณ ลานม่วงขาว

                                                         " เข้าคูหา  กดเลือกหมายเลข
"

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศดังนี้  แผนกประถมศึกษา

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศ ดังนี้  แผนกมัธยมศึกษา