Posted: 2017-06-15

พิธีไหว้ครูและรำลึก "ครูสุ่นปิ่น " ปีการศึกษา 2560

 

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยฝ่ายกิจการ  จัดพิธีไหว้ครูและรำลึก  " ครูสุ่นปิ่น " ปีการศึกษา 2560

        วัตถุประสงค์เพื่อ

               1)เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที

               2)เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาประวัติความเป็นมาของวันไหว้ครู  ประวัติครูสุ่นปิ่น

               3)เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

               4)เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของพิธีการไหว้ครู

        เชิงปริมาณ 

               นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  จำนวน     คน

         เชิงคุณภาพ

               1)นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที

               2)นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของวันไหว้ครู และประวัติครูสุ่นปิ่น

               3)นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

               4)นักเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของพิธีการไหว้ครู

 

 

รวมภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษาhttp://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/323

รวมภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/324