Posted: 2017-08-29

ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษชาติภูเก็ต

    โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา   โดยแผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่2 ณ สวนพฤกษชาติภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2560 หน่วยการเรียนรู้ "ข้าวกล้าชาวนาไทย" เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบถ่ายทอดประสบการณ์เล่าเรื่องราวลงในสมุดเล่มเล็ก และกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงของสถานที่นอกห้องเรียนและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีความสุข

ภาพรวมกิจกรรม อ.2/2 และ อ.2/7 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/369

ภาพรวมกิจกรรม อ.2/1  อ.2/3 และ อ.2/6 วันที่ 30 สิงหาคม 2560http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/371

ภาพรวมกิจกรรม อ.2/4 และ อ.2/5 วันที่ 31 สิงหาคม 2560http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/372