Posted: 2017-08-30

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบปะคณะครูและนักเรียน หน้าเสาธง

   เช้าวันพุธที่ 30 สิงหาคม  2560 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยนายสมบัติ  อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  และนายสุนันท์  มะลิชู  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ให้การต้อนรับ นายนรภัทร  ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายประจักษ์  ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเข้าพบปะคณะครูและนักเรียน หน้าเสาธง ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา " Keep Phuket Clean by our hands and Heart '" เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียน

 

 

 

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/370