Posted: 2017-09-07

THAIHUA OPEN HOUSE 2017 #2nd

   โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  จัดกิจกรรม THAIHUA  OPEN HOUSE 2017 #2nd (สุนทรียศาสตร์ "ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ และกีฬา" สู่สากล) เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ฝึกการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม    1.  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียน       2.  เพื่อให้นักเรียนฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ      

                                           3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย       4.  เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาพลศึกษา

เป้าหมาย                           1. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนและกีฬากลุ่มโรงเรียนทุกคน    2. นักเรียนมีความสามารถและทักษะในด้านกีฬาเพิ่มขึ้น 

 

ภาพรวมแข่งขันประเภทกีฬาบาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล และฟุตซอล วันที่ 28-31 ส.ค. 60:http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/373

ภาพรวมแข่งขันประเภทกีฬาว่ายน้ำนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 2 ก.ย. 60:http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/374

ภาพรวมแข่งขันประเภทกีฬาว่ายน้ำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 : วันที่ 2 ก.ย. 2560:http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/375

ภาพรวมการแข่งขันกีฬาระดับชั้นปฐมวัย วันที่ 6 ก.ย. 60:http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/377

ภาพรวมการแข่งขันกีฬา ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา วันที่ 7 ก.ย. 60:http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/378

ภาพรวมพิธีเปิดการประกวด แข่งขันสุนทรียศาสตร์ วันที่ 8 กันยายน 2560http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/380

ภาพรวมพิธีปิดการประกวด แข่งขันสุนทรียศาสตร์ วันที่ 8 กันยายน 2560http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/379