Posted: 2017-09-12

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยแผนกปฐมวัย ได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่3ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ หน่วยการเรียนรู้ "อาชีพในท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2560  เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพที่สำคัญในชุมชนที่อาศัย ฝึกให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงของสถานที่นอกห้องเรียนและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และมีความสุข

ภาพรวมกิจกรรม ชั้นปฐมวัยปีที่3/2 และ3/7 วันที่ 12 ก.ย. 60http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/381

ภาพรวมกิจกรรมชั้นปฐมวันปีที่ 3/3 3/5 และ3/6 วันที่ 13 ก.ย. 60http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/382

ภาพรวมกิจกรรมชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 และ3/4 วันที่ 18 ก.ย. 60 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/384