Posted: 2017-09-19

ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนนกภูเก็ต ระดับชั้น อ.1

 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยแผนกปฐมวัย ได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่1ณ สวนนกภูเก็ต หน่วยการเรียนรู้ "นกน้อยน่ารัก"  ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2560 เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบถ่ายทอดประสบการณ์เล่าเรื่องราวลงในสมุดเล่มเล็ก และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงของสถานที่นอกห้องเรียนและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และมีความสุข

 

 

ภาพรวมกิจกรรม  ปฐมวัยปีที่1/3 และ 1/7 วันที่19 ก.ย. 60: http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/386

ภาพรวมกิจกรรม  ปฐมวันปีที่ 1/1  1/2 และ1/4 วันที่ 20 ก.ย. 60: http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/388