Posted: 2017-10-02

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560

           โรงเรียนภุเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยฝ่ายกิจการ  จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ขึ้นวันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย   สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี   มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า 

ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ  ตามแนวทางปรัชญา 5 ประการของโรงเรียน

๑.     ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพึ่งตนเอง

๒.     ให้ซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

๓.     ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

๔.     ให้รู้จักทำการฝีมือ  และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

๕.     ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ

        

กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด วันที่ 2 ตุลาคม 2560  : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/390

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด วันที่ 3 ตุลาคม 2560 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/391

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด วันที่ 4 ตุลาคม 2560 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/392

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด วันที่ 5 ตุลาคม 2560 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/393