Posted: 2017-11-03

กิจกรรมลอยกระทงนักเรียนชั้นปฐมวัย

      โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยแผนกปฐมวัยจัดกิจกรรมลอยกระทงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน12 เพื่อให้นักเรียนทราบถึงประวัติความเป็นมาของประเพณีไทย ร่วมกันทำกระทงกันในชั้นเรียน ร่วมกันลอยกระทงในสถานที่จำลองให้นักเรียนได้มีความสุขกับประเพณีดีๆอีกวัน

ภาพรวมกิจกรรม :  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/397