Posted: 2018-05-16

เรียนรู้วิถีไทยหัวนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4

     โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีไทยหัว แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นกิจกรรมฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวปฏิบัติในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีตามหลักปรัชญาการศึกษา 5 ประการ และมุ่งสร้างให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะของเด็กไทยหัวในอนาคต

 

 

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/455