Posted: 2018-05-28

กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา

 

  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาขึ้น ระหว่างวันที่ 24 - 29 พ.ค. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1)  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านสังคมศึกษา

2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3) เพื่อให้ผู้เรียนรู้หน้าที่  มีความรับผิดชอบ และมีวินัยต่อตัวเอง

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/457