Posted: 2018-06-07

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

             วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

            1) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที

            2) เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาประวัติความเป็นมาของวันไหว้ครู       ประวัติครูสุ่นปิ่น

            3) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

           4) เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของพิธีการไหว้ครู

เชิงคุณภาพ

          1) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที

          2) นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของวันไหว้ครู   และ ประวัติครูสุ่นปิ่น

          3) นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

          4) นักเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของพิธีการไหว้ครู

ภาพรวมกิจกรรมภาคเช้า ระดับชั้นปฐมวัย - ป.6 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/460

ภาพรวมกิจกรรมภาคบ่าย ระดับชั้น ม.1 - ม.6 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/461