Posted: 2018-07-11

มอบGold Card ประกวดสุนทรพจน์ภาษาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา

 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม  2561 นายสุนันท์  มะลิชู  ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบ Gold Card แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 11 ณ ห้องเรียนขงจื้อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

1. นายธเนศ          เรืองโชคอนันต์         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมชมการแข่งขัน ณ กรุงเทพมหานคร

2. นาวสาวณิชา    หรี่จา                        ได้รับรางวัลชมเชย
3. นางสาวลักษิกา ทิพยสุนทรานนท์      ได้รับรางวัลชมเชย