Posted: 2018-07-17

เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต

 

 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาโดยสาระวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของสัตว์น้ำ

การดำรงชีวิตของสัตว์ในท้องทะเลและพืช เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้


    

ภาพรวมกิจกรรมชั้น ป.3/1 3/3 (17ก.ค.61) : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/483

ภาพรวมกิจกรรมชั้น ป.3/4   (18ก.ค.61)     :  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/484

ภาพรวมกิจกรรมชั้น ป.3/5   (19 ก.ค.61)     : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/485

ภาพรวมกิจกรรมชั้น ป.3/2 (20 ก.ค. 61)      : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/486