Posted: 2018-09-10

นักเรียนชั้นป.1-2 โชว์ผลงานกิจกรรมสุนรียศาสตร์-ชุมนุม

      โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยแผนกกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมโชว์ผลงานกิจกรรมสุนทรียศาสตร์-ชุมนุม ระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2561 ของนักเรียนระดัยชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

ด้านศิลปะ       วาดภาพ เขียนพู่กันจีน
 
ด้านดนตรี       ขับร้องเพลงหมู่จีน-อังกฤษ บรรเลงไวโอลิน เล่นคีย์บอร์ด
 
ด้านนาฏศิลป์  รำไทย-รำจีน
 
ด้านกีฬา         ทักษะเทเบิลเทนนิส บาสเกตบอลและวูซู
ภาพรวมกิจกรรม ป.1 - ป.2  : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/549
ภาพรวมกิจกรรม ม.1  :          http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/552
ภาพรวมกิจกรรม ม.2-ม.3 :    http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/553