Posted: 2018-09-13

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์-ดนตรีไทย

          วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระศิลปะ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์-ดนตรีไทย ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์

              1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความมุ่งหมาย ขั้นตอน ถวายเครื่องสักการะและดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู

              2. เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์

              3. เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม

              4. เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์

              5. เพื่อให้นักเรียนเกิดความกตัญญู  มีความรับผิดชอบ  ทำงานเป็นหมู่คณะได้