Posted: 2018-12-20

มิวเซียมทัวร์

        วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 คน เข้าร่วมมิวเซียมทัวร์ " สถานที่ลับ สงครามโลกเมืองภูเก็ต " ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อเรียนรู้เรื่องราวผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต ในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ช่วงปี 2480 - 2500)