Posted: 2018-12-21

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 - 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ Phuket Art Club

     โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระศิลปะ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 - 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ Phuket Art Club ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านศิลปะและเพื่อให้นักเรียนเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

 

รวมภาพกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/577