Posted: 2019-01-04

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

   เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในจังหวัดภูเก็ต นักเรียนมีจิตสำนึกเกิดความภาคภูมิใจและมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/578