Posted: 2019-01-11

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  จัดกิจรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  แก่นักเรียน มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน... 

วัตถุประสงค์ของวันเด็กแห่งชาติ


     1. เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก 

 
     2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
     3. เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 

ภาพรวมกิจกรรม :  http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/579