Posted: 2019-02-01

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง

2.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผน การแก้ปัญหา และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

ภาพรวมกิจกรรม นักเรียนชั้น ม.1/2, 1/3 วันที่ 30 ม.ค. 62 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/583

ภาพรวมกิจกรรม นักเรียนชั้น ม.1/1, 1/4, 1/5 วันที่ 1 ก.พ. 62 : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/584