Posted: 2019-02-14

เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก เข้าเยี่ยมโรงเรียน

    วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยนายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิล้อกเซี่ยนก๊ก / ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  กรรมการมูลนิธิล้อกเซี่ยนก๊ก ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก รองประธาน คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ครู ของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก  จำนวน 40 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมชมโรงเรียนฝ่ายการศึกษาปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา และฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/589