Posted: 2019-02-20

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

    โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยฝ่ายการศึกษาปฐมวัย นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 211 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตามหน่วยการเรียนรู้ " ป ปลา ตากลม " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว จากสถานที่จริง 

2. ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบ


ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/592