Posted: 2019-02-25

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่

 

     โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยฝ่ายการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล2  ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ตามหน่วยการเรียนรู้

" อาชีพในฝัน " ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเกตจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนไดสนุกเพลิดเพลินกับการเรียนนอกห้องเรียน

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/593