Posted: 2019-07-12

การประกวดสุนทรพจน์และความสามารถภาษาจีนระดับมัธยม ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562

          โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยแผนกภาษาจีน นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และความสามารถภาษาจีนระดับมัธยม ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือกตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร

        การแข่งขันมัธยมศึกษาตอนปลายรอบคัดเลือกไปต่อระดับประเทศ  - สุนทรพจน์ตามหัวข้อ   - ตอบคำถาม   - แสดงความสามารถพิเศษ


             1.นายธเนศ เรืองโชคอนันต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียนเข้ารอบการคัดเลือกไปแข่งขันระดับประเทศ เข้าค่ายติวต่อในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

             2. นางสาวกัลยากร แซ่ต้วง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

 

 

 

 

 

ภาพรวมกิจกรรม :http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/630