Posted: 2019-08-07

เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ English and Traveling Camp

           วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุนันท์ มะลิชู ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ นายจางเซิน หัวหน้าแผนกภาษาจีน น.ส.กิรณา บุญโกยสิน หัวหน้าแผนกภาษาอังกฤษ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ English and Traveling Camp ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ วัตถุประสงค์หลักของโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย พร้อมกับพัฒนาประสิทธิภาพทางการใช้ภาษาต่างประเทศและเพิ่มศักยภาพทางการตลาดโดยใช้สื่อกิจกรรม English and Travelling Camp for communication Development ส่งเสริมบริการวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้ใช้บริการทุกระดับ