Posted: 2019-11-29

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สยามนิรมิต

 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา นำนักเรียนนักศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สยามนิรมิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 09.00-15.15 น. เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาความรู้ทางด้านสังคมศึกษา ด้านภาษาไทย ด้านศิลปะและนาฏศิลป์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เข้าใจหลักคิดในการทรงงานและ วิธีแก้ปัญหาของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” พร้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/726