Posted: 2019-12-01

วัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK Level 4

 วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 แผนกภาษาจีน จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK Level 4 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6โดยเน้นให้ผู้สมัครสอบมีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาจีนในการดำเนินชีวิต การศึกษา และการทำงาน