Posted: 2020-01-27

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

 วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

ณ สนามกีฬาสุระกุล อ.เมือง จ.ภูเก็ต และได้รับเกียรติบัติ ดังนี้

1.โรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
2. นางสาวสุดาวดี เขียวกุ้ง ผู้บังคับบัญชายุวกาดดีเด่น
3. เด็กหญิงศุฑาศิณ๊ ณัณฑราษฎวงกต สมาชิกยุวกาชาดดีเด่น ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์