Posted: 2020-07-17

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย นศท. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

                       วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยนายสมบัติ  อาวะภาค ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชาย 31 คน หญิง 3 คน รวมจำนวน 34 คน เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อเข้ารียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/768