งานทะเบียนและสถิตินักเรียน

การทำบัตรนักเรียน

1. นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องแผนกส่งเสริมงานวิชาการ
2. เลื่อนกระจก ทำความเคารพคุณครูและกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”
3. นักเรียนแจ้งขอทำบัตรนักเรียน (แจ้งบัตรชำรุด หรือหาย)
4. รับแบบฟอร์มการขอทำบัตรนักเรียน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
5. นำแบบฟอร์มการขอทำบัตรนักเรียนไปแผนกบัญชีชำระเงิน(กรณีสูญหาย 200 บาท และกรณีชำรุด 150 บาท)
6. นักเรียนนำใบเสร็จค่าทำบัตรนักเรียน พร้อมแบบยื่นให้กับคุณครูห้องแผนกส่งเสริมงานวิชาการ
7. นักเรียนนั่งรอรับบัตร (ประมาณ 5 นาที)
8. นักเรียนรับบัตรจากคุณครู กล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ

การใช้บัตรนักเรียน

1. นักเรียนต้องพกพาบัตรนักเรียนตลอดเวลาในโรงเรียน
2. บัตรนี้ใช้เป็นบัตรนักเรียน บัตรห้องสมุด ใช้ซื้อสินค้าและอาหารในโรงเรียน
3.แสดงบัตรทุกครั้งที่ใช้บริการต่างๆ ในโรงเรียน

ใบ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน

1. นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องแผนกส่งเสริมงานวิชาการ
2. เลื่อนกระจก ทำความเคารพคุณครูและกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”
3. นักเรียนขอแบบฟอร์มขอเอกสารหลักฐานการเรียน(ล่วงหน้าอย่างน้อย3วัน)
4. นักเรียนรับแบบฟอร์ม / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
5. นักเรียนยื่นแบบฟอร์มให้กับคุณครู พร้อมแนบรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้วถ่ายรูปหน้าตรง ทรงผมตามระเบียบของโรงเรียนไม่สวมแว่นตาต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (1 รูปต่อเอกสาร 1 ฉบับ)
6. นักเรียนมารับเอกสารหลังยื่นคำร้อง 7 วัน ตรวจสอบ ความถูกต้อง (วัน เดือน ปีเกิด ชื่อ -สกุล)
7. นักเรียนกล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ

ใบรับรองผลการเรียนภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ (ปพ.7)

1. นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องแผนกส่งเสริมงานวิชาการ
2. เลื่อนกระจก ทำความเคารพคุณครูและกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”
3. นักเรียนแจ้งขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) บอกเหตุผลการขอหลักฐาน
4. นักเรียนรับแบบฟอร์ม / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนักเรียนยื่นแบบฟอร์มให้กับคุณครู พร้อมแนบรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้วถ่ายรูปหน้าตรงทรงผมตามระเบียบของโรงเรียน ไม่สวมแว่นตาต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (1 รูปต่อเอกสาร 1 ฉบับ)
5. นักเรียนมารับเอกสารหลังยื่นคำร้อง 7 วัน
6. นักเรียนมารับเอกสาร ตรวจสอบ ความถูกต้อง (วัน เดือน ปีเกิด ชื่อ -สกุล)
7. นักเรียนกล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ

การขอย้ายสถานศึกษา / ลาออก

1. นักเรียนและผู้ปกครอง ติดต่อห้องฝ่ายจัดการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ตามที่ตนเองสังกัด
2. นักเรียน / ผู้ปกครอง แจ้งขอย้ายสถานศึกษา / ลาออก
3. ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น พูดคุยเหตุผลการย้ายสถานศึกษา / ลาออก
4. ผู้ปกครองพบหัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน พูดคุยเหตุผลการย้ายสถานศึกษา / ลาออก
5. ผู้ปกครองพบผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฯ พูดคุยเหตุผลการย้ายสถานศึกษา / ลาออก
6. ผู้ปกครองพบรองผู้อำนวยการ พูดคุยเหตุผลการย้ายสถานศึกษา / ลาออก
7. ผู้ปกครองพบหัวหน้าแผนกบัญชี ตรวจเช็คสถานะการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
8. ผู้ปกครองพบหัวหน้าแผนกส่งเสริมงานวิชาการ ตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียน
9. นักเรียน / ผู้ปกครองมารับเอกสารหลังยื่นคำร้อง 7 วัน และตรวจสอบ ความถูกต้อง

การขอเปลี่ยนข้อมูลประวัตินักเรียน

1. นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องแผนกส่งเสริมงานวิชาการ
2. เลื่อนกระจก ทำความเคารพคุณครูและกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”
3. นักเรียนนำเอกสารทางราชการที่มีการแก้ไข พร้อมเขี่ยนชื่อ สกุล เลขประจำตัว และระดับชั้นเรียนในเอกสารให้ชัดเจน
4. นักเรียนรับแบบฟอร์ม / กรอกรายละเอียดในแบบบันทึกการเปลี่ยนขอมูลประวัตินักเรียนที่ห้องแผนกส่งเสริมงานวิชาการ
5. ยื่นเอกสารให้กับคุณครู พร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
6. นักเรียนกล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ