งานวัดผลและประเมินผล

การสอบแก้ผลการเรียน “0 ร มส มผ”


1. ใน 1 ภาคเรียน ทางโรงเรียนจะเปิดการสอบแก้ตัว “0 ร มส มผ” ให้กับนักเรียน จำนวน 2 ครั้ง ตามปฏิทินที่กำหนด และมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ
2. นักเรียนติดต่อครูผู้สอน ขอสอบแก้ตัว “0 ร มส มผ” ตามวัน เวลา ที่กำหนด
3. นักเรียนดูบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัวผ่าน
4. ในกรณีสอบแก้ตัวในครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ให้ติดต่อครูผู้สอน เพื่อดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ตามปฏิทินต่อไป
5. หากนักเรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จตามปฏิทิน อาจมีผลทำให้นักเรียนไม่จบหลักสูตร

การเข้าห้องสอบ


1. การแต่งกายชุดนักเรียน / ทรงผมถูกต้องตามระเบียบ
2. ผู้เข้าสอบต้องถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
3. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
4. ไม่นำเอกสาร เครื่องมือสื่อสารใดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานดำเนินการสอบ
5. แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ
6. นั่งตามแผนผังการนั่งสอบ
7. ไม่ให้ผู้อื่นลอกข้อสอบ หรือพูดคุยกันในห้องสอบ เมื่อมีข้อสงสัยให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบ
8. หลังจากลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่อนุญาตให้นักเรียนมาสายสอบวิชานั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานดำเนินการสอบ
9. สอบเสร็จนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าหมดเวลาทำข้อสอบ
10. ไม่นำกระดาษคำตอบ ข้อสอบ ออกจากห้องสอบ