การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่

1. โครงสร้างการสอบ

                        HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เป็นการสอบที่เป็นมาตรฐานระดับชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศกลุ่มเป้าหมายคือจัดสอบให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ( รวมถึงชาวต่างชาติ ชาวจีนโพ้นทะเล และชนชาติส่วนน้อยภายในประเทศจีนเองด้วย) โดยเน้นให้ผู้สมัครมีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาจีนในการดำเนินชีวิต การศึกษาและการทำงาน HSKประกอบด้วย HSK ระดับ 1 - HSK ระดับ 6

2. ระดับการสอบ

HSK

รูปแบบใหม่


ระดับ1


ระดับ2


ระดับ3


ระดับ4


ระดับ5


ระดับ6

คำศัพท์(คำ)

150

300

600

1200

2500

5000


ผู้ที่สอบHSK ระดับ 1 ผ่าน จะสามารถเข้าใจการใช้คำในภาษาจีนบางส่วนและประโยคแบบง่ายสามารถตอบสนองการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง และมีความสามารถเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มขึ้น

ผู้ที่สอบHSKระดับ 2 ผ่าน จะคุ้นเคยกับการใช้ภาษาจีนแบบง่ายในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างตรงประเด็น

ผู้ที่สอบHSKระดับ 3 ผ่าน จะสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างสมบูรณ์ในด้านการดำเนินชีวิต การศึกษา การทำงานและแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานได้ เมื่อเดินทางไปประเทศจีนก็สามารถจัดการกับการสื่อสารได้

ผู้ที่สอบHSKระดับ 4 ผ่าน จะสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ค่อนข้างครอบคลุม คล่องแคล่วและสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ที่สอบHSKระดับ 5 ผ่าน จะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารและเพลิดเพลินกับรายการโทรทัศน์จีนได้ และยังสามารถบรรยายเป็นภาษาจีนได้สมบูรณ์มากขึ้น

ผู้ที่สอบHSKระดับ 6 ผ่าน จะสามารถฟังภาษาจีนหรืออ่านข้อมูลข่าวสารได้อย่างเข้าใจ ทักษะการพูดและการเขียนจะคล่องแคล่วมาก

3. ประโยชน์ของการสอบ HSK

1. เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง

2. เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด

4. ตารางสอบ

 

วันที่จัดสอบ

 

วันที่หมดเขตรับสมัคร

 

วันทดลองสอบ

 

วันที่ประกาศผลสอบ

20 มกราคม 2018

เสาร์

08 มกราคม 2018

13 มกราคม 2018

05 กุมภาพันธ์ 2018

03 กุมภาพันธ์ 2018

เสาร์

24 มกราคม 2018

27 มกราคม2018

26 กุมภาพันธ์ 2018

11 กุมภาพันธ์ 2018

อาทิตย์

29 มกราคม 2018

10 กุมภาพันธ์ 2018

05 มีนาคม  2018

24 มีนาคม 2018

เสาร์

11 มีนาคม 2018

17 มีนาคม  2018

09 เมษายน 2018

22 เมษายน 2018

อาทิตย์

09 เมษายน 2018

21 เมษายน 2018

07 พฤษภาคม 2018

19 พฤษภาคม 2018

เสาร์

06 พฤษภาคม 2018

12 พฤษภาคม 2018

04 มิถุนายน 2018

27 พฤษภาคม  2018

อาทิตย์

14 พฤษภาคม 2018

26 พฤษภาคม2018

11 มิถุนายน 2018

10 มิถุนายน 2018

อาทิตย์

28 พฤษภาคม 2018

09 มิถุนายน 2018

25 มิถุนายน 2018

23 มิถุนายน 2018

เสาร์

10 มิถุนายน 2018

16 มิถุนายน2018

09 กรกฎาคม 2018

14 กรกฎาคม 2018

เสาร์

01 กรกฎาคม 2018

07 กรกฎาคม 2018

30 กรกฎาคม 2018

22 กรกฎาคม 2018

อาทิตย์

09 กรกฎาคม 2018

21 กรกฎาคม 2018

06 สิงหาคม 2018

05 สิงหาคม 2018

อาทิตย์

23 กรกฎาคม 2018

04 สิงหาคม 2018

20 สิงหาคม 2018

18 สิงหาคม  2018

เสาร์

05 สิงหาคม 2018

11 สิงหาคม 2018

03 กันยายน 2018

16 กันยายน 2018

อาทิตย์

03 กันยายน 2018

15 กันยายน 2018

01 ตุลาคม 2018

27 ตุลาคม 2018

เสาร์

12 ตุลาคม 2018

20 ตุลาคม 2018

12 พฤศจิกายน 2018

10 พฤศจิกายน 2018

เสาร์

28 ตุลาคม 2018

03 พฤศจิกายน 2018

26 พฤศจิกายน 2018

25 พฤศจิกายน 2018

อาทิตย์

12 พฤศจิกายน 2018

24 พฤศจิกายน 2018

10 ธันวาคม  2018

02 ธันวาคม 2018

อาทิตย์

19 พฤศจิกายน 2018

01 ธันวาคม 2018

17 ธันวาคม  2018


ค่าลงทะเบียนและเวลาในการสอบ (HSK) ออนไลน์ ประจำปี 2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา


ระดับ

ค่าลงทะเบียน

เวลาสอบ

เวลาในการสอบ

1

500บาท

13:30-14:10

40นาที

2

700บาท

9:00-9:55

55นาที

3

900บาท

13:30-15:00

90นาที

4

1,200บาท

9:00-10:45

105นาที

5

1,600บาท

13:30-15:35

125นาที

6

2,000บาท

9:00-11:20

140นาที

5. การประกาศผลสอบ

                        หลังจากการสอบเสร็จสิ้นลง 1 เดือน ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผลการสอบได้ที่ www.chinesetest.cnใบรับรองผลการสอบสามารถใช้กับผู้เข้าสอบที่ต้องการไปศึกษาในประเทศจีน ในฐานะนักศึกษาชาวต่างชาติ ผลการสอบจะมีผลในระยะเวลา 2 ปี (นับตั้งแต่วันสอบ)

 

6. การสมัครสอบ

1. สมัครสอบด้วยตนเอง ที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ( แผนกมัธยมเท่านั่น )

ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 16.00 น. พักเที่ยง 1 ชั่วโมง )

                 • เอกสารการประกอบการสมัคร

                       1.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง

                       1.2 รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว

                 • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง อย่างชัดเจน
                 • ตรวจทานข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนที่จะส่งใบสมัครสอบ หากจำเป็นต้องแก้ไข ต้องแจ้งศูนย์สอบ ก่อนวันปิดรับสมัครไม่เช่นนั้นทางศูนย์สอบ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่า ธรรมเนียมการสมัครสอบและแก้ไขข้อมูลใดๆ
                 • โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ

2. สมัครผ่านทาง E-MAIL
                 • เอกสารการประกอบการสมัคร แนบไฟล์ หรือรูปภาพให้ชัดเจน

                        2.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง

                        2.2 รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว

                 • กรอกใบสมัคร  download

                        *หมายเหตุ ตรวจทานข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนส่งใบสมัครสอบ หากจำเป็นต้องแก้ไข ต้องแจ้งศูนย์สอบ ก่อนวันปิดรับสมัครไม่เช่นนั้นทางศูนย์สอบ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่า ธรรมเนียมการสมัครสอบและแก้ไขข้อมูลใดๆ

                       2.3 หลักฐานการชำระเงิน ใบเสร็จ ค่าสมัครสอบ

....โอนผ่านทาง ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  จำกัด  ( มหาชน )...

สาขา  โรบินสัน  โอเชี่ยน  ภูเก็ต  ออมทรัพย์

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

เลขที่บัญชี  993-214587-3


                        2.4 ส่งเอกสารทุกอย่างผ่านทาง E-MAIL : aunchita.b@phuketthaihua.ac.th

                 • โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ

***หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ : (กรุณาติดต่อในเวลาราชการ)  

- Mr. Li Yuzhong  โทร. 09-8015-6685

- นางสาวอัญชิษฐา  บำรุงสุข โทร. 082-424-2250

*** หมายเหตุ 1 . วันสุดท้ายของการสมัครสอบทุกครั้ง ปิดรับสมัครก่อน 10.00 น.

                2 . ทดลองสอบ เวลา 09.00 น. ทุกระดับ (วันสอบ สอบถามเจ้าหน้าที่)