การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่

1. โครงสร้างการสอบ

                        HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เป็นการสอบที่เป็นมาตรฐานระดับชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศกลุ่มเป้าหมายคือจัดสอบให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ( รวมถึงชาวต่างชาติ ชาวจีนโพ้นทะเล และชนชาติส่วนน้อยภายในประเทศจีนเองด้วย) โดยเน้นให้ผู้สมัครมีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาจีนในการดำเนินชีวิต การศึกษาและการทำงาน HSKประกอบด้วย HSK ระดับ 1 - HSK ระดับ 6

2. ระดับการสอบ

HSK

รูปแบบใหม่


ระดับ1


ระดับ2


ระดับ3


ระดับ4


ระดับ5


ระดับ6

คำศัพท์(คำ)

150

300

600

1200

2500

5000


ผู้ที่สอบHSK ระดับ 1 ผ่าน จะสามารถเข้าใจการใช้คำในภาษาจีนบางส่วนและประโยคแบบง่ายสามารถตอบสนองการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง และมีความสามารถเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มขึ้น

ผู้ที่สอบHSKระดับ 2 ผ่าน จะคุ้นเคยกับการใช้ภาษาจีนแบบง่ายในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างตรงประเด็น

ผู้ที่สอบHSKระดับ 3 ผ่าน จะสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างสมบูรณ์ในด้านการดำเนินชีวิต การศึกษา การทำงานและแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานได้ เมื่อเดินทางไปประเทศจีนก็สามารถจัดการกับการสื่อสารได้

ผู้ที่สอบHSKระดับ 4 ผ่าน จะสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ค่อนข้างครอบคลุม คล่องแคล่วและสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ที่สอบHSKระดับ 5 ผ่าน จะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารและเพลิดเพลินกับรายการโทรทัศน์จีนได้ และยังสามารถบรรยายเป็นภาษาจีนได้สมบูรณ์มากขึ้น

ผู้ที่สอบHSKระดับ 6 ผ่าน จะสามารถฟังภาษาจีนหรืออ่านข้อมูลข่าวสารได้อย่างเข้าใจ ทักษะการพูดและการเขียนจะคล่องแคล่วมาก

3. ประโยชน์ของการสอบ HSK

1. เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง

2. เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด

4. ตารางสอบ

วันที่จัดสอบ

วันที่หมดเขตรับสมัคร

วันทดลองสอบ

วันที่ประกาศผลสอบ

12  มกราคม  2019

เสาร์

25  ธันวาคม 2018

05  มกราคม  2019

28  มกราคม  2019

* หมายเหตุ  ในรอบ 12 มกราคม  2019  ปิดรับสมัครแล้ว 

24  กุมภาพันธ์ 2019

อาทิตย์

11  กุมภาพันธ์ 2019

23  กุมภาพันธ์ 2019

11  มีนาคม 2019

* หมายเหตุ  ในรอบ 24  กุมภาพันธ์ 2019  ปิดรับสมัครแล้ว

11  พฤษภาคม  2019

เสาร์

29  เมษายน 2019

04  พฤษภาคม  2019

27 พฤษภาคม  2019

26  พฤษภาคม  2019

อาทิตย์

13  พฤษภาคม  2019

25  พฤษภาคม  2019

10  มิถุนายน  2019

16  มิถุนายน  2019

อาทิตย์

03  มิถุนายน  2019

15  มิถุนายน  2019

01  กรกฎาคม 2019

29  มิถุนายน 2019

เสาร์

17  มิถุนายน 2019

22  มิถุนายน  2019

15  กรกฎาคม 2019

13  กรกฎาคม 2019

เสาร์

01  กรกฎาคม 2019

06  กรกฎาคม 2019

29  กรกฎาคม 2019

21  กรกฎาคม 2019

อาทิตย์

08  กรกฎาคม 2019

20  กรกฎาคม 2019

05  สิงหาคม  2019

17  สิงหาคม  2019

เสาร์

05  สิงหาคม  2019

10  สิงหาคม  2019

02  กันยายน 2019

22  กันยายน 2019

อาทิตย์

09 กันยายน 2019

21  กันยายน 2019

14  ตุลาคม  2019

13  ตุลาคม  2019

อาทิตย์

30  กันยายน 2019

12  ตุลาคม  2019

28  ตุลาคม  2019

26  ตุลาคม  2019

เสาร์

14 ตุลาคม  2019

19  ตุลาคม  2019

11  พฤศจิกายน 2019

16  พฤศจิกายน 2019

เสาร์

04 พฤศจิกายน 2019

09  พฤศจิกายน 2019

02  ธันวาคม  2019

01  ธันวาคม  2019

อาทิตย์

18 พฤศจิกายน 2019

30  พฤศจิกายน 2019

16  ธันวาคม  2019

 

ค่าลงทะเบียนและเวลาในการสอบ (HSK) ออนไลน์ ประจำปี 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ระดับ

คำศัพท์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ผ่าน

ค่าลงทะเบียน

เวลาสอบ

เวลาในการสอบ

HSK1

150 คำ

200

120

500  บาท

13.30 – 14.10 ( บ่าย )

40  นาที

HSK2

300 คำ

200

120

700  บาท

9.00 – 9.55 ( เช้า )

55  นาที

HSK3

600 คำ

300

180

900  บาท

13.30 – 15.00 ( บ่าย )

90  นาที

HSK4

1,200 คำ

300

180

1,200  บาท

9.00 – 10.45 ( เช้า )

105  นาที

HSK5

2,400 คำ

300

180

1,600  บาท

13.30 – 15.35 ( บ่าย )

125  นาที

HSK6

5,000 คำ

300

180

2,000  บาท

9.00 – 11.20 ( เช้า )

140  นาที

5. การประกาศผลสอบ

                        หลังจากการสอบเสร็จสิ้นลง 1 เดือน ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผลการสอบได้ที่ www.chinesetest.cnใบรับรองผลการสอบสามารถใช้กับผู้เข้าสอบที่ต้องการไปศึกษาในประเทศจีน ในฐานะนักศึกษาชาวต่างชาติ ผลการสอบจะมีผลในระยะเวลา 2 ปี (นับตั้งแต่วันสอบ)

 

6. การสมัครสอบ

1. สมัครสอบด้วยตนเอง ที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ( แผนกมัธยมเท่านั่น )

ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 16.00 น. พักเที่ยง 1 ชั่วโมง )

                 • เอกสารการประกอบการสมัคร

                       1.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง

                       1.2 รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว

                 • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง อย่างชัดเจน
                 • ตรวจทานข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนที่จะส่งใบสมัครสอบ หากจำเป็นต้องแก้ไข ต้องแจ้งศูนย์สอบ ก่อนวันปิดรับสมัครไม่เช่นนั้นทางศูนย์สอบ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่า ธรรมเนียมการสมัครสอบและแก้ไขข้อมูลใดๆ
                 • โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ

2. สมัครผ่านทาง E-MAIL
                 • เอกสารการประกอบการสมัคร แนบไฟล์ หรือรูปภาพให้ชัดเจน

                        2.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง

                        2.2 รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว

                 • กรอกใบสมัคร  download

                        *หมายเหตุ ตรวจทานข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนส่งใบสมัครสอบ หากจำเป็นต้องแก้ไข ต้องแจ้งศูนย์สอบ ก่อนวันปิดรับสมัครไม่เช่นนั้นทางศูนย์สอบ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่า ธรรมเนียมการสมัครสอบและแก้ไขข้อมูลใดๆ

                       2.3 หลักฐานการชำระเงิน ใบเสร็จ ค่าสมัครสอบ

....โอนผ่านทาง ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  จำกัด  ( มหาชน )...

สาขา  โรบินสัน  โอเชี่ยน  ภูเก็ต  ออมทรัพย์

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

เลขที่บัญชี  993-214587-3


                        2.4 ส่งเอกสารทุกอย่างผ่านทาง E-MAIL : aunchita.b@phuketthaihua.ac.th

                 • โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ

***หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ : (กรุณาติดต่อในเวลาราชการ)  

- Mr. Li Yuzhong  โทร. 09-8015-6685

- นางสาวอัญชิษฐา  บำรุงสุข โทร. 082-424-2250

*** หมายเหตุ 1 . วันสุดท้ายของการสมัครสอบทุกครั้ง ปิดรับสมัครก่อน 10.00 น.

                2 . ทดลองสอบ เวลา 09.00 น. ทุกระดับ (วันสอบ สอบถามเจ้าหน้าที่)