งานอนามัย

การขอรับบริการห้องพยาบาล

1.เวลาเปิด – ปิด 07.20 น. – 17.00 น.

2.นักเรียนแจ้งครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาทราบถึงอาการป่วยและมีเพื่อน 1 คน พามาห้องพยาบาล

3.นักเรียนแจ้งอาการป่วยกับเจ้าหน้าที่อนามัย

4.รับการตรวจจากเจ้าหน้าที่อนามัย

  • - กรณีปฐมพยาบาลที่ห้องพยาล เมื่อเสร็จแล้วนักเรียนกลับห้องเรียน
  • - กรณีนอนพักห้องพยาบาล ให้นักเรียนนำเอกสารไปขออนุญาตแจ้งครูประจำวิชา
  • - กรณีนำส่งโรงพยาบาล ให้เพื่อนแจ้งครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้น

5.นักเรียนกลับเข้าห้องเรียน

การใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ

1.นักเรียนเก็บบัตรอุบัติเหตุพกติดตัว

2.นักเรียนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ครอบคลุม ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

3.นักเรียนยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับทางโรงพยาบาล

  • - กรณีไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่กำหนด
  • - กรณีไม่ครอบคลุมหือเกินวงเงิน ต้องชำระเพิ่มจากค่ารักษาพยาบาล

4.กรณีไม่ได้รับบัตร/ยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับทางโรงพยาบาลต้องสำรองจ่ายนำใบเสร็จส่งให้กับเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลของโรงเรียน