งานหอพัก

 

รายละเอียดหอพัก

ของใช้ที่ต้องนำมา

เอกสารมอบตัว

กิจกรรมหอพัก

 

งานหอพัก

               วัตถุประสงค์
         1. เพื่อบ่มเพาะนักเรียนให้มีระเบียบวินัยต่อตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น
         2. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง มีความรับผิดชอบด้านการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวัน
         3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

               เป้าหมาย
         1. เป็นนักเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
         2. นักเรียนชาย – หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
         3. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและต่างจังหวัด
         4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ
         5. นักเรียนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวทางของโรงเรียนทุกประการ

               การบริการหอพัก
         1. บรรยากาศ ร่มรื่น เงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัว สะอาด และปลอดภัย
         2. หอพักแบบครบวงจร มีเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทันสมัย มีห้องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่นและห้องน้ำในตัว
         3. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและต่างจังหวัด
         3. ระบบรักษาความปลอดภัยเข้าออกด้วยประตูคีย์การ์ดและกล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ ตลอด24ชั่วโมง พร้อมมีเจ้าหน้าที่พยาบาล ดูแลอย่างใกล้ชิด
         4. เสริมสร้างความรู้ด้านทักษะชีวิต ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้านสุนทรียศาสตร์และทัศนศึกษา