งานหอพัก

         ชั้น 1 ห้องโถง ห้องซักรีด / สนามแบด/ มินิมาร์ท /ที่รับประทานอาหาร และ ห้องCCTV
         ชั้น 4-5 ห้องพัก (448คน) - 4ชั้นๆละ14 ห้อง รวมทั้งสิ้น 56 ห้อง
                                            - นักเรียนชาย 56 ห้อง พักห้องละ 4 คน รวม 224คน
                                            - นักเรียนชาย 56 ห้อง พักห้องละ 4 คน รวม 224คน

        » ติดต่อเข้าอยู่หอพักที่อาคารแผนกมัธยม ณ อาคารB 1 ชั้น 1
        » ติดต่อประชาสัมพันธ์
        » เขียนใบสมัคร / หนังสือสัญญา
        » ชำระเงินค่าหอพักที่แผนกบัญชีและการเงิน
        » นำใบเสร็จแสดงการชำระเงิน ยื่นที่สำนักงานหอพักนักเรียน
        » เจ้าหน้าที่หอพักนำนักเรียนเข้าห้องพัก
        » เจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบของหอพัก

        1. ติดต่อขอแบบฟอร์มใบลาออกจากการเป็นนักเรียนหอพักได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล
        2. หากมีการยกเลิกหรือลาออกจากการเป็นนักเรียนหอพัก ภายในภาคเรียนนั้นๆโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายที่ชำระไว้แล้ว
        3. ยื่นการลาออกจากการเป็นนักเรียนหอพัก ที่แผนกบริหารงานบุคคล งานหอพัก ถ้านักเรียนไม่ทำทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหาย จะได้รับเงินค่าประกันของเสียหายคืน1,000 บาท พร้อมคืนกุญแจห้องพัก
        4.การลาออกสิ้นปีการศึกษาจะต้องแจ้งล่วงหน้าภายในเดือน มีนาคมของทุกปี
        5. การลาออกจากการเป็นนักเรียนหอพักต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเท่านั้น

        • กลับบ้านสัปดาห์สุดท้ายของเดือนหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันหลายวัน
        • รับกลับเวลา 16.00 น. - 17.30 น.
         • กลับบ้านหรืออกนอกบริเวณโรงเรียนนอกเหนือจากวัน ที่โรงเรียนกำหนดให้กลับบ้าน ต้องมีผู้ปกครองมารับแต่ถ้าไม่สามารถมารับได้ให้ผู้ปกครองที่เซ็นรับมอบอำนาจมารับนักเรียนกลับบ้านได้
        • แจ้งเจ้าหน้าที่แผนกหอพักทราบและผู้ปกครองเซ็นหลักฐานการมารับนักเรียน
        • ส่งนักเรียนกลับหอพักที่แผนกหอพักวันอาทิตย์ก่อนเวลา 17.00 น.
        • กรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยอย่างรุนแรงทางโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบ

        » ปฏิบัติตามแนวทางคุณลักษณะ5ประการคือ จริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต และสุนทรียศาสตร์
        » รักษาสมบัติของโรงเรียน
         » เครื่องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเสียหายหรือสูญหายต้องแจ้งแก่ครูผู้ดูแลหอพัก
        » ต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอพัก
        » จัดเก็บที่นอนให้เรียบร้อย
        » ทำความสะอาดห้องพัก พื้นที่บริเวณที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม และ บริเวณรอบๆอาคาร
        » เสื้อผ้าเครื่องใช้ทุกชิ้นต้องซักและจัดเก็บโดยการพับหรือแขวนไว้ในตู้
        » ไม่นำอาหารมารับประทานในหอพักและประกอบปรุงแต่งอาหาร
        » ไม่นำ สัตว์ทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในหอพัก
        » ใช้น้ำใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่โรงเรียนจัดไว้ให้ เช่นหลอดไฟ โคมไฟ ฯลฯ
        » ไม่ประพฤติในสิ่งต่อไปนี้ คือทุจริต ลักขโมย ทะเลาะวิวาท ขู่กรรโชก หรือรังแก ข่มเหงผู้อื่น สูบบุหรี่ เสพสุรา ใช้ยาเสพติด ดื่มกินของมึนเมา เล่นการพนัน ชู้สาว หรือการเล่นกันที่เสี่ยงต่อเหตุอันตราย
        »ไม่นำบุคคลภายนอกเข้าหอพักหรือเข้าพักในหอพัก
        »ไม่ควรมีทรัพย์สินที่มีค่ามากไว้ในครอบครองหรือหากฝ่าฝืน เมื่อเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
        »ไม่นำถุงขยะ และกวาดเศษขยะออกมาหน้าห้องพัก ให้นำขยะทุกประเภทมาทิ้ง ด้านล่างอาคาร ณ จุดบริการที่หอพักจัดไว้บริการ

        ช่วงเช้า หอพักเปิดเวลา 06.00น.และปิดเวลา 09.30น.
        ช่วงเย็น หอพักเปิดเวลา 16.00น.และปิดเวลา 21.00น.
        学生宿舍开、关门时间 上午06.00开门,上午09.30关门 下午04.00开门,晚上09.00关门
        Time of closing and opening students' dormitory.
        Open at 06.00 a.m., Close at 09.30 a.m.
        Open at 04.00 p.m., Close at 09.00 p.m.