งานทะเบียนและสถิตินักเรียน

บัตรนักเรียน

                    การทำบัตรนักเรียน

           1. นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องสำนักงานเลขานุการฝ่ายวิชาการ
          2. เลื่อนกระจก ทำความเคารพคุณครูและกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”
          3. นักเรียนแจ้งขอทำบัตรนักเรียน (แจ้งบัตรชำรุด หรือหาย)
          4. รับแบบฟอร์มการขอทำบัตรนักเรียน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
          5. นำแบบฟอร์มการขอทำบัตรนักเรียนไปแผนกบัญชีชำระเงิน(กรณีสูญหาย 200 บาท และกรณีชำรุด 150 บาท)
          6. นักเรียนนำใบเสร็จค่าทำบัตรนักเรียน พร้อมแบบยื่นให้กับคุณครูห้องสำนักงานเลขานุการฝ่ายวิชาการ
          7. นักเรียนนั่งรอรับบัตร (ประมาณ 5 นาที)
          8. นักเรียนรับบัตรจากคุณครู กล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ

                    การใช้บัตรนักเรียน

          1. นักเรียนต้องพกพาบัตรนักเรียนตลอดเวลาในโรงเรียน
          2. บัตรนี้ใช้เป็นบัตรนักเรียน บัตรห้องสมุด ใช้ซื้อสินค้าและอาหารในโรงเรียน
          3.แสดงบัตรทุกครั้งที่ใช้บริการต่างๆ ในโรงเรียน