งานทะเบียนและวัดผล

การขอเปลี่ยนข้อมูลประวัตินักเรียน

          1. นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องสำนักงานเลขานุการฝ่ายวิชาการ
          2. เลื่อนกระจก ทำความเคารพคุณครูและกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”
          3. นักเรียนนำเอกสารทางราชการที่มีการแก้ไข พร้อมเขี่ยนชื่อ สกุล เลขประจำตัว และระดับชั้นเรียนในเอกสารให้ชัดเจน
          4. นักเรียนรับแบบฟอร์ม / กรอกรายละเอียดในแบบบันทึกการเปลี่ยนขอมูลประวัตินักเรียนที่ห้องสำนักงานเลขานุการฝ่ายวิชาการ
          5. ยื่นเอกสารให้กับคุณครู พร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
          6. นักเรียนกล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ