งานทะเบียนและวัดผล

การขอย้ายสถานศึกษา / ลาออก

          1. นักเรียนและผู้ปกครอง ติดต่อห้องสำนักงานเลขานุการฝ่ายวิชาการ
          2. เลื่อนกระจก ทำความเคารพคุณครูและกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”
          3. นักเรียน / ผู้ปกครอง แจ้งขอย้ายสถานศึกษา / ลาออก)
          4. ผู้ปกครองพบหัวหน้าแผนก (ของแต่ละระดับชั้น) พูดคุยเหตุผลการย้ายสถานศึกษา / ลาออก
          5. ผู้ปกครองพบหัวหน้าแผนกบัญชี
          6. ผู้ปกครองพบผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
          7. นักเรียน / ผู้ปกครองมารับเอกสารภายใน 7 วัน ตรวจสอบ ความถูกต้อง