งานวัดผลและประเมินผล

การสอบแก้ผลการเรียน “0 ร มส มผ”

          1. นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องสำนักงานเลขานุการฝ่ายวิชาการ
          2. เลื่อนกระจก ทำความเคารพคุณครูและกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”
          3. นักเรียนแจ้งการขอสอบแก้ตัว “0 ร มส มผ”
          4. นักเรียนรับแบบฟอร์มการแก้ตัว “0 ร มส มผ”
          5. นักเรียนกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน (ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยการเรียน)
          6. นักเรียนนำแบบฟอร์มให้ผู้ปกครองลงชื่อ รับรองการแก้ตัว
          7. นักเรียนนำแบบฟอร์มยื่นให้คุณครูประจำวิชาลงชื่อ
          8. นักเรียนนำแบบฟอร์มยื่นให้หัวหน้าแผนก(แต่ละแผนก) หัวหน้าแผนกส่งให้งานวัดและประเมินผล งานวัดผลรวบรวมคำร้องส่งให้ผู้อำนวยการลงนามอนุญาตให้สอบ
          9. นักเรียนดูบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ
          10. นักเรียนสอบแก้ตัว “0 ร มส มผ” ตามวัน เวลา ที่กำหนด
          11. นักเรียนดูบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัวผ่าน