งานทะเบียนและวัดผล

ใบ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน

           1. นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องสำนักงานเลขานุการฝ่ายวิชาการ
          2. เลื่อนกระจก ทำความเคารพคุณครูและกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”
          3. นักเรียนขอแบบฟอร์มขอเอกสารหลักฐานการเรียน(ล่วงหน้าอย่างน้อย3วัน)
          4. นักเรียนรับแบบฟอร์ม / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
          5. นักเรียนยื่นแบบฟอร์มให้กับคุณครู พร้อมแนบรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้วถ่ายรูปหน้าตรง ทรงผมตามระเบียบของโรงเรียนไม่สวมแว่นตาต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (1 รูปต่อเอกสาร 1 ฉบับ)
          6. นักเรียนมารับเอกสาร ตรวจสอบ ความถูกต้อง (วัน เดือน ปีเกิด ชื่อ -สกุล)
          7. นักเรียกล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ

ใบรับรองผลการเรียนภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ (ปพ.7)

           1. นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องสำนักงานเลขานุการฝ่ายวิชาการ
          2. เลื่อนกระจก ทำความเคารพคุณครูและกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”
          3. นักเรียนแจ้งขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) บอกเหตุผลการขอหลักฐาน
          4. นักเรียนรับแบบฟอร์ม / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนักเรียนยื่นแบบฟอร์มให้กับคุณครู พร้อมแนบรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้วถ่ายรูปหน้าตรงทรงผมตามระเบียบของโรงเรียน ไม่สวมแว่นตาต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (1 รูปต่อเอกสาร 1 ฉบับ)
          5. นักเรียนมารับเอกสารภายใน 3 วัน
          6. นักเรียนมารับเอกสาร ตรวจสอบ ความถูกต้อง (วัน เดือน ปีเกิด ชื่อ -สกุล)
          7. นักเรียกล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ