งานทะเบียนและสถิตินักเรียน

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

           เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านประวัตินักเรียน พัฒนางานทะเบียนให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว ตรงเวลา โดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบงานทะเบียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งดูแลและจัดเก็บเอกสารให้ง่ายต่อการสืบค้น

เป้าหมาย

           1. มีข้อมูลพื้นฐานนักเรียน สามารถให้บริการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว ตรงเวลา รวมถึงคุณครูหรือผู้ใช้งานในระบบสามารถสืบค้นฐานข้อมูลนักเรียนได้ และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
           2. นักเรียนทุกคนมีบัตรนักเรียน และสามารถใช้งานร่วมกับระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนได้
           3. นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุดหนุน