งานวัดผลและประเมินผล

วัตุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

           สนับสนุนงานวิชาการด้านการวัดและประเมินผลของโรงเรียน มุ่งมั่นให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

           1.เป็นศูนย์กลางการให้บริการสนับสนุนงานด้านวิชาการ
          2.ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
          3.มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย