งานวัดผลและประเมินผล

การเข้าห้องสอบ

          1. การแต่งกายชุดนักเรียน
          2. ผู้เข้าสอบต้องถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
          3. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
          4. ไม่นำเอกสาร เครื่องมือสื่อสารใดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานดำเนินการสอบ
          5. แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ
          6. นั่งตามแผนผังการนั่งสอบ
          7. ไม่ให้ผู้อื่นลอกข้อสอบ หรือพูดคุยกันในห้องสอบ เมื่อมีข้อสงสัยให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบ
          8. หลังจากลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่อนุญาตให้นักเรียนมาสายสอบวิชานั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานดำเนินการสอบ
          9. สอบเสร็จนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าหมดเวลาทำข้อสอบ
          10. ไม่นำกระดาษคำตอบ ข้อสอบ ออกจากห้องสอบ