หลักสูตรเสริมทักษะชีวิต

Extra Curricular Studies 辅导课程

ประกาศรายชื่อนักเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต

       ตามที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์หลังเลิกเรียนให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เวลา 15.00 – 18.00 น.) ในวันปกติ และวันเสาร์ (เวลา 08.30 - 15.30 น.) นั้น
       โรงเรียนฯ จึงขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 – 12 มีนาคม 2563 (ตามตารางเรียน)

         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร เบบี้แคร์ ระดับอนุบาล 2
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร เบบี้แคร์ ระดับอนุบาล 3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร Chinese For Kids ระดับอนุบาล 2
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร Chinese For Kids ระดับอนุบาล 3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร English For Kids ระดับอนุบาล 2
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร English For Kids ระดับอนุบาล 3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร คณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล 3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร คีย์บอร์ด นักเรียนมีพื้นฐาน ระดับอนุบาล 2-3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร คีย์บอร์ด นักเรียนยังไม่มีพื้นฐาน ระดับอนุบาล 2-3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร นาฏศิลป์ไทย ระดับอนุบาล 2-3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร เบบี้แคร์ ระดับเตรียมอนุบาล
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร เบบี้แคร์ ระดับอนุบาล 1
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาจีนพื้นฐาน 1 ระดับอนุบาล 2
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาจีนพื้นฐาน 2 ระดับอนุบาล 3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ 1 ระดับอนุบาล 2
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ 2 ระดับอนุบาล 3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ว่ายน้ำ ระดับอนุบาล 1
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ว่ายน้ำ ระดับอนุบาล 2
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ว่ายน้ำ ระดับอนุบาล 3


หมายเหตุ 1. หลักสูตรเบบี้แคร์ และหลักสูตรการบ้าน เปิดเรียนทุกหลักสูตร
              2. หลักสูตรที่ไม่ได้เปิดสอน ทางโรงเรียนฯจะทำการคืนเงิน หลังประกาศรายชื่อ 15 วัน

ประกาศรายชื่อนักเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต

       ตามที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์หลังเลิกเรียนให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เวลา 15.00 – 18.00 น.) ในวันปกติ และวันเสาร์ (เวลา 08.30 - 15.30 น.) นั้น
       โรงเรียนฯ จึงขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรเสริมทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 – 12 มีนาคม 2563 (ตามตารางเรียน)

         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร การบ้าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร การบ้าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร การบ้าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร การบ้าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร English us fun 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร การบ้าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร การบ้าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร คีย์บอร์ด นักเรียนมีพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ดนตรีไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร นาฏศิลป์ไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร บาสเกตบอล ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาจีน 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3 micp
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาจีน 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3 แผนทั่วไป
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาจีน 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ว่ายน้ำเป็นเลิศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ว่ายน้ำพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร วูซู ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
         รายชื่อนักเรียนหลักสูตร ศิลปะ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6


หมายเหตุ 1. หลักสูตรเบบี้แคร์ และหลักสูตรการบ้าน เปิดเรียนทุกหลักสูตร
              2. หลักสูตรที่ไม่ได้เปิดสอน ทางโรงเรียนฯจะทำการคืนเงิน หลังประกาศรายชื่อ 15 วัน

หลักสูตรเสริมทักษะชีวิต