กำหนดการสอบวัดผลกลางปี/ปลายภาคเรียนที่ 1/2562

         ด้วยโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จะดำเนินการจัดสอบวัดผลกลางปี/ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อวัดระดับความรู้ของนักเรียนนั้น


         ในการนี้ ทางโรงเรียนฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองโปรดกรุณากวดขันนักเรียนในปกครองของท่าน ในการเตรียมตัวสอบ การมาสอบและกลับตามเวลา


         วันที่ 23-26 กันยายน 2562          สอบวัดผลกลางปี/ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
         วันที่ 15 ตุลาคม 2562                 ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ www.phuketthaihua.ac.th