จินตนาการสร้างได้ด้วย.....การอ่าน

“การอ่าน” ช่วยสร้างความสุข ความเพลิดเพลิน และช่วยฝึกสมาธิให้แก่เด็ก แล้วยังเป็นเหมือนการเปิดประตูไปสู่โลกกว้างสำหรับพวกเขาด้วย เพราะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเด็ก อีกทั้ง เสริมสร้างในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและพัฒนาการในด้านภาษา

"พ่อแม่ควรอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่ยังเล็ก” เป็นการสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ และการสื่อสารให้ลูกน้อยได้เป็นอย่างดี เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างในครอบครัว เนื่องจากเวลาพ่อแม่อ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ลูกฟัง มักจะสัมผัสหรือโอบกอด เด็กจะรู้สึกว่าการอ่านหนังสือกับพ่อแม่ เป็นช่วงเวลามีความสุขและอบอุ่นที่สุด “นิสัยรักการอ่าน” จึงถูกปลูกฝังอย่างไม่รู้ตัว


ที่มาห้องสมุดเอกวานิช (ปฐมวัย)

        เดิม ห้องสมุดเอกวานิช โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวประศาสน์วิทยา เปิดให้บริการมุมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ต่อมา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวประศาสน์วิทยา มีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้พื้นที่สำหรับการอ่านไม่เพียงพอ ทางห้องสมุดเอกวานิช เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน จึงปรับเปลี่ยนมุมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็น “มุมเยาวชน”เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการอ่านและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเล็ก

มุมเยาวชน

        ห้องสมุดเอกวานิช โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เปิดให้บริการ เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ต่อมา ห้องสมุดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านของเด็กเล็ก ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จึงยกระดับมุมเยาวชน เป็นห้องสมุดปฐมวัย
        ห้องสมุดปฐมวัย ตั้งอยู่ภายในห้องสมุดเอกวานิช (แผนกประถมศึกษา) โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ตกแต่งด้วยเบาะนุ่มนิ่มสีสันสดใสดึงดูดให้น่าเข้าใช้บริการ อีกทั้งมีหนังสือนิทาน 3 ภาษา ( ไทย จีน อังกฤษ) เนื้อหาหลากหลาย กระตุ้นจิตนาการไปด้วยสื่อเสริมทักษะ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน


หมายเหตุ : ให้บริการเด็กอายุ 2 – 8 ปี การใช้บริการให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ซึ่งช่วยพัฒนาการ เรียนรู้ไปพร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัว